رهبری دانش محور و تسهیم دانش

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

موفقیت سازمان‌ها در محیط پیچیده امروز نیازمند کسب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است. مزیت‌های مبتنی بر قابلیت‌های درون سازمانی‌ به نحوی اثربخش موقعیت رقابتی یک شرکت را تعیین می‌کنند. یکی از چالش‌های فراروی رهبران شرکت های دانش بنیان، افزایش بهره‌وری از طریق تسهیم دانش است. رهبران دانش‌‌محور در این شرکت ها ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ خلاقیت و نوآوری و ایجاد اﻋﺘﻤﺎد در میان کارکنان فرهنگ سازمانی مناسبی را برای تسهیم دانش به منظور تطبیق با سرعت تحولات محیطی و تحقق اهداف سازمانی خلق می‌‌کنند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ دانش‌‌بنیان در رابطه‌‌ی بین رهبری دانش‌‌محور و تسهیم دانش است. نمونه آماری این تحقیق شامل 120 مدیر در 30 شرکت دانش‌‌بنیان می باشد. تحلیل آماری داده‌‌ها و آزمون فرضیات با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شدند. یافته‌‌های پژوهش نشان دادند سبک رهبری دانش‌محور بر تسهیم دانش در شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان مورد مطالعه تأثیر معناداری ندارد. یافته‌‌ها همچنین نشان می دهند فرهنگ دانش‌‌بنیان رابطه‌‌ی رهبری دانش‌‌محور و تسهیم دانش در این شرکت‌‌ها را تعدیل می‌‌کند. بر این اساس، فرآیندهای مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی دانش‌بنیان تسهیل شده‌ اند و مدیران شرکت‌‌ های مورد مطالعه از این نوع فرهنگ به منظور بهبود تسهیم دانش سود می‌برند. بنابراین، حمایت رهبران شرکت های دانش بنیان از ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است. در بخش پایانی، پیشنهادهایی جهت استفاده محققان آتی و مدیران شرکت ها به منظور ارتقاء رفتارهای رهبری دانش محور، قابلیت فرهنگ دانش بنیان و تسهیم دانش بیشتر ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge-oriented Leadership and Knowledge Sharing: The Moderating Role of Knowledge-Intensive Culture

نویسندگان [English]

  • behrooz ghlichlee 1
  • navid ezzati 2
  • hossein rahmati 2
2 Master of Art
چکیده [English]

The success of organizations in a complex and changing environment requires knowledge-based competitive advantage. Research has shown that the benefits based on the internal capabilities of the organization more effectively determine the competitive position. By encouraging creativity and innovation and building trust among employees, Knowledge-oriented leaders create appropriate organizational culture to share knowledge in order to adapt rapidly to environmental change and to achieve organizational goals. The present study seeks to test the moderating role of knowledge-intensive culture in the relationship between knowledge-oriented leadership and knowledge sharing. Managers of knowledge-based companies established into Shahid Beheshti University and University of Tehran, answered the relevant questionnaire. After the statistical analysis of the data which were done using structural equation modeling (SEM), the findings of the study showed that knowledge-oriented leadership style did not affect knowledge sharing in the study population, while knowledge-intensive culture moderated the relationship between knowledge-oriented leadership and knowledge sharing. It should be noted that this article has theoretical and practical implications for researchers and executives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based advantage
  • Knowledge-Oriented Leadership
  • knowledge sharing
  • Knowledge-Intensive Culture

دوره 11، شماره 43
پاییز 1399
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1399