تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 استادیار/موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشجو/ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

تغییرات و عدم اطمینان در محیط کسب‌وکارها موجب دگرگونی در محیط رقابتی آن‌ها شده و سازمان‌ها می‌بایست برای موفقیت، رشد به نوآوری توجه کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک بوده است. همچنین، این پژوهش بررسی می‌کند که جوسازمانی نوآورانه چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. رویکرد پژوهش قیاسی و استراتژی آن پیمایش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی شرکت‌کننده در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در سال 1398 است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 23 پرسش به نمونه آماری متشکل از 140 شرکت ارائه شد. از هر شرکت دست‌کم 2 نفر از مدیران ارشد به پرسش‌ها پاسخ دادند که میانگین نظرات آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون‌های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب تأیید شد. سپس، داده‌های گردآوری‌شده به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. درنهایت، مشخص شد که جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک تأثیرگذار است. همچنین جو نوآورانه سازمانی نیز در رابطه بین جهت‌گیری یادگیری و نوآوری استراتژیک نقش تعدیل گر ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Learning Orientation on Strategic Innovation Given the Role of Innovative Organizational Climate

نویسندگان [English]

  • Habibollah Taherpour Kalantari 1
  • Seyedeh Maryam Hosseini 2
1 Assistant Professor/Institute for management and planning studies
2 student/Institute for management and planning studies
چکیده [English]

Changes and uncertainty in the business environment are transforming their competitive environment and organizations need to focus on innovation to succeed. The main purpose of this study was to analyze the impact of learning orientation on strategic innovation. It also examines what role innovative organizational climate plays in strengthening or weakening this relationship. The research approach is deductive and its strategy is correlation research. The statistical population of the present study is Iranian knowledge-based companies participating in the 8th International Exhibition of Innovation and Technology in 2019. Accordingly, after reviewing the literature and designing the conceptual model, a questionnaire consisting of 23 questions was presented to a statistical sample of 140 companies. At least 2 senior executives from each company answered the questions, and their mean scores were analyzed. Face and content validity of the questionnaire was verified according to experts, using standard questionnaires and relying on confirmatory factor analysis. As well as, reliability was approved by the Cronbach's alpha test, composite reliability. Then, the data were analyzed and tested using Smart PLS software through the correlation matrix, the structural equation model and the fitness analysis. Finally, learning orientation was found to influence strategic innovation. Organizational innovation also plays a moderating role in the relationship between learning orientation and strategic innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Orientation
  • Strategic Innovation
  • Innovative Organizational Climate

دوره 11، شماره 43
پاییز 1399
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1399