تحلیل نقش قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی استراتژی دیجیتال و فرهنگ دیجیتال بر بهره‌وری

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

امروزه با ظهور تحولات دیجیتال و فناوری‌های جدید، بخش بانکی بسیار رقابتی شده است و بانک‌ها در تلاش هستند تا بهره‌وری خود را بهبود بخشند و رقابتی بمانند. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش قابلیت‌های مدیریتی و عملیاتی استراتژی دیجیتال بر بهره‌وری با نقش میانجی فرهنگ دیجیتال است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر روسا، معاونین و کارمندان مدیریت شعب شمال غرب بانک تجارت شهر تهران است. طبق جدول مورگان کرجسی از جامعه آماری 260 نفر نمونه انتخابی 152 نفر انجام گرفت و روش نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت در دسترس بوده است. روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره تأیید شد و نیز پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ(84/0) در سطح مناسبی قرار داشت. جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به‌ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته‌شده و به این منظور از نرم‌افزارهای آماری اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت‌های مدیریتی، قابلیت‌های عملیاتی و فرهنگ دیجیتال بر بهره‌وری تاثیری معناداری دارد و همچنین اثر قابلیت‌های عملیاتی بر فرهنگ دیجیتال معنادار است؛ اما تاثیر قابلیت‌های مدیریتی بر فرهنگ دیجیتال معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Managerial and Operational Capabilities of Digital Strategy and Digital Culture on Productivity

نویسندگان [English]

  • Towhid Firoozan Sarnaghi 1
  • dariush tahmasebi 2
  • Ali Abedini 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University
2 PhD student of Business Management, University of Tehran
3 PhD Student of Strategic Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, with digital developments and new technologies, the banking sector has become highly competitive and banks are working to improve their productivity. The purpose of the study is to analyze the role of managerial and operational capabilities of digital strategy on productivity with mediating role of digital culture. This is a descriptive-correlational study and Likert five-point spectrum questionnaire was used for data collection. The statistical population of the study is the heads and deputies of the Northwest Branches of Tejarat Bank in Tehran. According to Morgan Krejcie's table, 152 persons were selected from the statistical population of 260 persons and sampling method was available in this study. Content validity was confirmed by experts and academics, and the reliability of the tool was at a good level by Cronbach's alpha (0.84). Structural equation modeling and path analysis techniques have been used to test the research hypotheses. SPSS and PLS software have been used for this purpose. The findings showed that the role of managerial, operational capabilities of digital strategy and digital culture on productivity was confirmed. And the indirect role of digital culture between managerial and operational capabilities and productivity was confirmed. The role of operational capabilities in digital culture was also confirmed, but the role of managerial capabilities in digital culture was rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Strategy
  • Managerial Capabilities
  • Operational Capabilities
  • Digital Culture
  • Productivity