تأثیر مسئولیت شرکت بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده اقتصاد، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت شرکت (آگاهی درونی، نظارت و به‌اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌های مسئولیت شرکت) بر مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی بزرگ و فعال استان خوزستان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 180 شرکت تولیدی بزرگ استان خوزستان است که با توجه به فرمول کوکران و محدود بودن جامعه آماری تعداد 135 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شد و در هر شرکت پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار مدیران عرضه/مالی قرار گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است که روایی محتوای آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تأیید کردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزارSPSS 22 و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که کلیه ابعاد مسئولیت شرکت (آگاهی درونی، نظارت و به‌اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها) بر مشارکت زنجیره تأمین اثر مثبت و معناداری دارند، ولی این تأثیر بر عملکرد مالی چشم‌گیر نیست و مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of corporate responsibility on supply chain partnership and financial performance

نویسندگان [English]

  • Belghis Bavarsad 1
  • Faragilah Rahimi 2
  • Shima Moienfar 3
1 Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Department of Economics, Faculty of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Department of Economics and social sciences, Faculty of Management, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the impact of corporate responsibility dimensions (internal awareness, monitoring and sharing the best practices of corporate responsibility) on the supply chain partnership and financial performance of large manufacturing firms in Khuzestan Province. The population of this applied research consisted of 180 large manufacturing firms and with using Cochran's formula for limited society, 135 firms were selected. Statistical unit of society were the supply/finance managers of said firms and research questionnaire was distributed to them for each firm. The data collection instrument is questionnaire and which its content validity was evaluated through experts and academics, and its construct validity was confirmed through confirmatory factor analysis. Structural equation models and SPSS 22 have been used in order to analysis the data. The results indicate that all corporate responsibility dimensions (internal awareness, monitoring and sharing best practices) have significant impact on supply chain partnership but it is not significant on financial performance. In addition supply chain partnership have a positive and significant impact on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate
  • Responsibility
  • SCP
  • FP