واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی_اسلامی

نوع مقاله : ‌علمی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

شهر ایرانی_اسلامی دارای اصول و قواعد برگرفته از آموزه‌های دینی است که نظم اسلامی را در تمامی ابعاد آن می‌بخشد. نظم در شهر ایرانی_اسلامی متاثر از اصل بنیادین وحدت در نظام جامعه اسلامی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فضایی و کالبدی و زیست-محیطی آن تجلی یافته است. انتظام شهر ایرانی_اسلامی در هماهنگی با تعالیم اسلامی یا تاثیرپذیری از اصول و تعالیم دین مبین اسلام، سبک زندگی مسلمانان را هدایت می‌نماید. هدف این مقاله تبیین اصول، قواعد و الگوهای انتظام‌بخش در شهر ایرانی_اسلامی است و با روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و تحلیل محتوای متون با رویکرد کیفی و شیوه‌های مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. عمل به قوانین و احکام شریعت و توجه به آنها در تصمیم‌ها و اقدام‌ها، همان نظم‌مداری و وحدت‌گرایی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهمترین قواعد انتظام‌بخش شهر ایرانی_اسلامی، همان قوانین و احکام شریعت می‌باشد که عبارتند از: قاعده حلال و حرام، تعهد به دستورات دینی، تعاون و همکاری اجتماعی، اعتدال در خرید و مصرف، حضور هدفمند در اجتماع، رعایت حریم و محرمیت، مسجدمحوری، رعایت حقوق خداوند و نفس سایر مخلوقات، احترام و تواضع، اخلاق‌محوری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Definition the principles and strategies of organization the Islamic Iranian city

نویسنده [English]

  • Molaei
چکیده [English]

The Iranian_Islamic city has principles and rules derived from Islamic teachings that bring Islamic order in all its dimensions. The order in Islamic city is manifested by the fundamental principle of unity in the system of Islamic society in its social, cultural, economic and spatial, physical and environmental dimensions. The Islamic lifestyle of Muslims in harmony with Islamic teachings or the influence of the principles and teachings of the Islamic faith. The purpose of this paper is to explain the principles, rules and disciplines in the Islamic city, through descriptive-analytical research and content analysis of texts with qualitative approach and documentary and library study methods. The practice of the laws and the rules of the Shari'a and their attention to the decisions and actions is the same as the discipline and unilateralism. The results of this research indicate that the most important laws of the Islamic city are the same laws and decrees of the Shari'ah which are: the rule of Halal and Haram, the commitment to religious orders, social co-operation, moderation in buying and consumption, attendance Purposefulness in the community, respect for privacy and confidentiality, mosque, the observance of the rights of God and the soul of other creatures, respect and humility, Islamic ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic principles and rules
  • Iranian-Islamic City
  • unchangeable Rulings
  • Unity