مدل‌سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی‌های سیستم در صنعت برق

نوع مقاله: مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار و رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه مدل سازی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین مبتنی بر تکنیک پویایی های سیستم در صنعت برق می باشد.مطالعه حاضر با استفاده از روش ترکیبی،یک رهیافت کیفی-کمی را برای تدوین و اعتباریابی مدل عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین از دیدگاه نخبگان صنعت برق ارائه می نماید.در راستای تدوین و شناسایی عوامل بهینگی،از تحلیل مضمون و شبکه مضمونها با استفاده از نرم افزار نویو برای تشکیل شبکه مضامین،الگوی کیفی عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین طراحی شد.برای تدوین الگوی اولیه عوامل موثر بر بهینگی زنجیره تامین،تعداد 23 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت برق با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.در بخش کمی نیز برای مدلسازی از روش پویایی سیستم استفاده شد و سپس داده‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار ونسیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این شبیه سازی طی یک دوره یک ساله انجام شده است و نشان دهنده‌ی یک افق دید طولانی مدت می‌باشد. سپس نتایج بدست آمده از این شبیه سازی بر روی متغیر‌های مورد مطاله ارائه و تفسیر شد. تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسبی در مساله بهینگی زنجیره تامین منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting Supply Chain Optimization Based on System Dynamics Techniques in the Electricity Industry

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Omidiyan 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Seyyed Abdolla heydariyeh 3
1 PhD Student in Business Management, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Assistant Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to model the factors affecting supply chain optimality based on the system dynamics technique in the power industry. The present study uses a hybrid approach to develop a qualitative-quantitative approach to formulate and validate the factors influencing the supply chain optimality. To elaborate and identify the optimal factors, from content analysis and thematic analysis using Novio software to construct themes, a qualitative model of factors influencing supply chain optimality was designed. On the optimality of the supply chain, 23 experts and experts in the electricity industry with Purposive sampling method were selected.In the quantitative part, the system dynamics method was used for modeling, and then the data collected was analyzed by Venice software. This simulation was carried out over a one year period and represents a long-term horizon. Then the results of this simulation were presented and interpreted on the variables studied. Determining the relationships between variables and the types of variables can lead to a better understanding of the issue and to making appropriate decisions on the supply chain optimality problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Optimization"
  • "Supply Chain"
  • "content analysis"
  • "System Dynamics"
  • "Electricity Industry"