ارائة الگوی اکتشافی ارتقای ارتباط دانشگاه با صنعت

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به فضای ارتباطی ضعیف میان رابطه صنعت و دانشگاه در کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران هدف پژوهش حاضر ارائه‌ی الگویی در جهت ارتقای رابطه‌ی دانشگاه با صنعت طراحی شده است. برای دست‌یابی به مدلی دقیق و عمیق، روش نظریه داده‌بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید دانشگاهی بودند که آگاهی مناسبی از مشکلات موجود در روابط میان دانشگاه و صنعت و همچنین تخصص و پست‌های صنعتی و دانشگاهی مهمی داشته‌اند که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی تعداد 19 نفر انتخاب و با استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته به تحلیل شاخص های موثر پرداخته شد. در نهایت نیز با استفاده از این نتیجه‌گیری‌های به دست آمده از مصاحبه‌ی خبرگان این حوزه، الگویی در راستای ارتقای روابط دانشگاه و صنعت طراحی و توسعه‌یافته است. مقوله‌ی محوری مطالعه‌ی حاضر، ضعیف بودن ارتباط دانشگاه با صنعت بوده است که پس از شناسایی عوامل علی در سه دسته صنعتی ، دانشگاهی و مشترک، راهکارها و استراتژی‌های نهایی در پنج قالب دولتی، دانشگاهی، صنعتی، الگوگیری و توسعه‌ی نهادهای ‌مستقل تدوین‌شده و نهایتا راهکارهایی در جهت بهبود رابطه صنعت و دانشگاه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

offering the Model for Promoting the relationship between university and industry

نویسندگان [English]

  • Manijeh ghareche 1
  • ali parishani 1
  • salman eivazinezhad 2
  • naghi mirzaei 3
1 shahid beheshti university
3 university of tehran
چکیده [English]

According of weak relationship space between industry and university in developing countries and in particular Iran This qualitative research is designed to provide a model for promoting the relationship between university and industry. In order to achieve a detailed and deep model, the data base theory method has been used. Past research has often been limited and one-sided, a combination of both quantitative and qualitative and abstract. In the course of the research, with the selection of 19 qualified members who have a good knowledge of the problems in the relationship between the university and industry, as well as the specialty and industrial and academic positions, it has been attempted to identify the causal conditions, the ground, the intermediary factors and the development strategies of the relations between The university and industry will be examined and presented. Finally, using these conclusions from the experts' interviews in this area, a model has been developed to promote university-industry relations. Data was collected by interview and semi-structured. After identifying causal factors in three industrial, academic and collaborative categories, The main issue of this study is the weakness of the relationship between university and industry, after identifying other effective conditions, final strategies and strategies in five government, university, industrial, modeling and development of independent institutions have been developed and the final model is presented based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • Industries
  • Grounded theory