ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

نوع مقاله : ‌علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات- مرکز آموزش بین المللی قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

4 دانشیار،گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

تجارت اجتماعی رویکرد جدید کسب و کاری در فضای آنلاین است که به واسطه نفوذ شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است، در این بین برای پیاده‌سازی آن به نظر می‌رسد باید از ابزارهای مختلفی از جمله سرمایه اجتماعی به خوبی بهره گرفت. هدف اصلی این تحقیق ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه‌ای - کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش‎های کیفی است. جامعۀ آماری، خبرگان تجارت اجتماعی هستند. خبرگان با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده‎ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. روش تجزیه ‌و ‌تحلیل، تئوری داده‎بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام‌مند بود. داده‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج به دست آمده موید این است که تغییر فضای کسب و کاری به عنوان شرایط علی، پدیده محوری شامل پیاده سازی تجارت اجتماعی، شرایط زمینه‌ای شامل مقوله‌های فرهنگ کسب و کاری و خلاء های قانونی، شرایط مداخله‌گر شامل خلاء های رفتاری، سرمایه اجتماعی و شرایط منابع کسب و کاری، راهبردها نیز قابلیت اعتماد بازارهای آنلاین و توسعه زیرساخت‌های فنی شناسایی شده و در نهایت پیامد های این پژوهش تقویت سهولت کسب و کارها و بهبود عملکرد فروش بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The presentation of a model for the implementation of social commerce due to role of social capital among startups

نویسندگان [English]

  • Negarsadat Mesbahi Jahromi 1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Serajeddin Mohebbi 3
  • Mehdi Bagheri 4
1 Ph.D. Student, Department of Management, Qeshm International Training Center- Science and Research Branch,Islamic Azad University ,Qeshm,Iran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,Tehran,Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Qeshm Branch,Qeshm,Iran
4 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to provide a model for implementing social commerce with regard to role of social capital among the Startups. The present research is a developmental and applied objective and is qualitatively based on the nature of the research. The statistical society is the social commerce community. Experts were identified by purposeful sampling and snowflake sampling, which, according to the adequacy of the data, were interviewed in total with 20 experts. The method of analysis and analysis was based on a systematic approach to data theory. The data were collected through a deep interview. The results show that changing the business environment as a causal condition is a key phenomenon, including the implementation of social commerce, the conditions of the field including the categories of business culture and legal gaps; the intervening conditions include the Behavioral gaps and social capital and business resource conditions, strategies have also identified the reliability of online markets and the development of technical infrastructure, and ultimately the consequences of this study have been to enhance business ease and improve sales performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social commerce
  • Social Capital
  • Legal gaps
  • behavioral gaps
  • Startups