طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

فینتک‌ها پارادایم جدیدی در فناوری اطلاعات و نوآوری در صنعت مالی به ارمغان آورده‌اند و با تغییر قوانین بازی و بهره‌گیری از نوآوری مخرب توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌های نوپا حرکت از «بانکداری باز» به سوی «نوآوری باز» است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و ارائه مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی ظهور نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور به همراه پیشران‌ها و پیامدهای مربوط به آن می‌باشد. این تحقیق از روش آمیخته(کیفی-کمی) استفاده نموده است. در ابتدا با مرور ادبیات و نظرسنجی از 34خبره با روش دلفی، مدل مفهومی پژوهش شناسایی و سپس جهت اعتبارسنجی مدل، از پرسشنامه محقق‌ساخته 40 سئوالی که روایی و پایایی آن آزمون گردیده استفاده شده و در بین نمونه آماری متشکل از 361 نفر از کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور که از روش احتمالی خوشه‌ای انتخاب شدند توزیع گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اسمارت PLSاستفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد ساختار موسسات مالی، توسعه‌دهندگان فناوری‌های مالی و اکوسیستم محیط کسب‌وکار بر مدل بانکداری باز تاثیر مثبت می‌گذارد، لکن بخش‌بندی مشتریان بر مدل بانکداری باز فاقد تاثیر است. همچنین مدل کسب‌وکار بانکداری باز بر بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود عملکردسازمانی تاثیرگذار است، ولی بر پذیرش بانکداری مجازی فاقد تاثیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an Open Banking Model Based on the Emergence of Open Innovation in Iranian Banking Industry

نویسندگان [English]

  • Mahsa Asadollah 1
  • Rasoul Sanavifard 2
  • Ali Hamidizadeh 3
1 Ph.D. candidate of Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran. (Corresponding author)
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Rapid growth of Information Technology has made inevitable changes in organizations' business models. Fintech brings about a new paradigm in which information technology is driving disruptive innovation in the financial industry. This study seeks to design a new open banking business model for banking industry based on the emergence of disruptive innovation and open innovation and to identify the drivers and their implications. The present study used a mixed-method research approach. In the qualitative phase, a conceptual model was developed based on the literature and Delphi technique to examine 34 banking experts and university professors’ perceptions. In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire was used to validate the model. The validity and reliability of the questionnaire are determined. The questionnaire contained 40 statements and was administered to a sample of 361 banking employees selected by cluster random sampling from among the population of the study. Data were analyzed employing SmartPLS. The results show that the structure of financial institutions, financial technology developers and the business ecosystem have positive impact on open banking model, but customers segmentation does not have a direct impact on open banking model. Also, open banking model has a positive impact on business environment and organizational performance, but has no significant effect on virtual banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model Strategy
  • Open Banking
  • Open Innovation
  • Ecosystem
  • mix method