تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با توجه به شیفتگی پسانوگرایی، سکوت و تنهایی، گردشگری بیابان ارزش معنوی و جدیدی از گشت و گذار در مناطق ساکت و بایر ایجاد کرده که این امر باعث رشد پیوسته‌ی آن در مناطق مختلف جهان شده است. از طرفی توسعه اکوتوریسم علاوه بر ایجاد درآمد برای افراد محلی و به‌طورکلی افزایش GDP، می‌تواند در حفاظت از اکوسیستم بیابان‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر به تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت پرداخت. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش بررسی، جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را 30 نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگری استان کرمان و همچنین افراد آشنا به دشت لوت تشکیل دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و در نتیجه ارائه راهبردهای مناسب از روش تحلیلی SWOT و ماتریس کمی QSPM استفاده شد. پژوهش در پنج فاز انجام گردید. نتایج حاصل از اجرای چهار فاز نخست نشان داد که منطقه تهاجمی به عنوان موقعیت راهبردی برتر در توسعه اکوتوریسم دشت لوت می‌باشد. در فاز پنجم از طریق ماتریس کمی QSPM راهبردهای منطقه تهاجمی به ترتیب جذابیت الویت‌بندی شد و راهبرد اول این منطقه به عنوان جذاب‌ترین راهبرد تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulation of Desert Ecotourism Development Strategies in Lut Plain Using SWOT and QSPM Matrix

نویسندگان [English]

  • Noormohamamd Yaghoubi
  • zeynab ghasabzadeh langari
  • Farahnaz Ahang
  • Hassan Ghaffari
University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Desert tourism has grown steadily in various parts of the world. Regarding postmodern fascination, silence and solitude of desert tourism have created a new spiritual value of exploring in quiet and arid areas. Furthermore, the development of ecotourism not only generates income for local people and in general increases GDP, but also has significant impacts on protection of desert ecosystems. Therefore, the present study aimed at formulating strategies for desert ecotourism development in in Lut Desert. The present study is an applied research in terms of purpose and is descriptive - analytic. The research group of this research are all experts related to tourism industry of Kerman province and also people familiar to Lut Desert. To analyze the data, SWOT analysis method and QSPM quantitative matrix were used. The research was performed in five phases. The results of the first four phases show that the aggressive area will be as the dominant strategic position in the development of ecotourism. In the fifth phase, attractiveness of aggressive region was ranked using QSPM quantitative matrix and the first strategy was determined as the most attractive strategy .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Ecotourism
  • Lut Desert
  • SWOT
  • QSPM