شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه

نوع مقاله: مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به چالش هایی که در ورود به بازارهای پرتلاطم امروزی پیش روی سازمان ها قرار دارد باید به دنبال راهکارهای کم هزینه تر و کم ریسک تری بود که احتمال موفقیت سازمانها را نیز افزایش دهد، از جمله مفاهیمی که در پاسخگویی به این نیاز مطرح شده، همکاری های رقابتی است که همکاری بین رقبا را به جای رقابت بر سر منابع محدود به عنوان راهکاری که هر دو طرف از آن منتفع شوند، معرفی می نماید. این نوع همکاری ریسک های فراوانی را به همراه دارد لذا نیازمند آن است که از ابعاد مختلف بررسی شود، یکی از اصلی ترین زمینه های تحقیقاتی در همکاری های رقابتی پاسخ به این پرسش است که چه چیزی موجب می شود که رقبای سرسخت به همکاری با یکدیگر بپردازند. هدف این پژوهش شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار ICT ایران است که با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد چندگانه (MGT) به تحلیل داده های حاصل از مرور نظام مند ادبیات در بازه زمانی 15 سال اخیر و نیز مصاحبه با 16 نفر از خبرگان پرداخته است. نهایتا مدلی توسعه داده شد که در آن محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار ICT ایران در چهار گروه «منافع ادراکی حاصل از همکاری رقابتی»، «محرک های کلان»، «مشخصه های صنعتICT» و «شایستگی های سازمانی» مفهوم پردازی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Conceptualization of Coopetition's Antecedents for Market Entry in the Iranian ICT Industry Through Multi Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • elham vahidinia 1
  • masoumeh hosseinzadeh shahri 1
  • Seyyed Hamid Khodadad Hoseini 2
  • neda abdolvand 1
2 Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Considering the challenges facing organizations in today's turbulent markets, organizations need to look for more cost-effective and less risky strategies that increase the likelihood of success. Coopetition is the concept that address this need via cross-competitor collaborations instead of competing for limited resources as a solution that benefits both parties. This type of collaboration carries many risks, so it is needed to be explored in different dimensions. One of the main areas of research in coopetition is the question of what causes fierce competitors work together. The purpose of this research is identifying and conceptualizing the antecedents of coopetition for entering the ICT market of Iran, by analyzing data gathered from systematic literature review over the past 15 years and interviewing with 16 ICT experts of Iran through Multi Grounded Theory (MGT). Finally, a conceptual model is developed about the antecedents of coopetition for entering the Iranian ICT market, which composed of four groups: "Perceived benefits of coopetition", "macro environmental antecedents", "ICT industry characteristics" and "Organizational competencies".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coopetition
  • Market entry
  • Coopetition antecedent
  • Multi grounded theory
  • ICT industry