واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

ابتکار استراتژیک یک قابلیت پویا به شمار می رود که نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند. پژوهش حاضر به واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی در بهبود عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیلگری خودکارآمدی می پردازد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلیۀ مدیران سطوح عالی سازمان های دولتی شهر سمنان است و روش نمونه‌گیری پژوهش، طبقه ای می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart‌Pls بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی، بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج فرضیه های فرعی حاکی از آن است که تاب آوری انطباقی تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد، ولی تاب آوری برنامه ریزی شده تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی ندارد. می توان نتیجه گرفت که رهبری قوی، استفاده از دانش به روش های جدید، توانایی کارمندان برای ایفای نقش های متعدد و همچنین سازمان با داشتن منابع کافی برای جذب تغییرات غیرمنتظره به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ عملکرد سازمانی تأکید دارد. از سوی دیگر، فعالیت های برنامه ریزی قبل از فاجعه بر تاب آوری انطباقی تأثیر گذارند اما به خودی خود برای تأثیر مثبت بر عملکرد کافی نیستند. نتایج همچنین نقش تعدیلگری خودکارآمدی را بر رابطه معنی‌دار بین ابتکار استراتژیک و عملکرد سازمانی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Strategic improvisation and Organizational resilience on performance: the moderating role of Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Abbas ali Rastgar 1
  • hooshmand bagheri garbollagh 2
  • mohsen eynali 3
1 semnan university
2 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran
3 Ph.D. Student of public Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran
چکیده [English]

strategy making improvisation is a dynamic feature that plays an important role in improving organizational performance. The present research examines the role of Strategic improvisation and organizational resilience in creating organizational performance regarding the role of self-efficacy moderator. The research methodology of this study is descriptive survey and correlation. The statistical population of this study is all managers of the highest levels of government organizations in Semnan city. The research method is simple random sampling. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect information. Structural equations’ modeling was used to analyze research data with Smart-PLS software. The findings of the research show that Strategic improvisation and Organizational resilience has a positive and significant effect on organizational performance. In addition, the results of sub-hypotheses indicate that adaptive resilience (from the dimensions of organizational resilience) has a significant effect on organizational performance; however, planned resilience (from the dimensions of organizational resilience) has no significant effect on organizational performance. It can be concluded that strong leadership, using knowledge in novel ways, the ability of employees to fill multiple roles, and the organization having sufficient resources to absorb unexpected change as critical to sustain performance. Pre-disaster planning activities, on the other hand, affect adaptive resilience but are not in themselves sufficient to positively impact performance. The results also confirm the role of self-efficacy moderator on the significant relationship between Strategic improvisation and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Resilience
  • Strategic improvisation
  • self-efficacy
  • performance