اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا آیت‌الهی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

smsjournalasgmail.com

سردبیر

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 13  

ResearchID

AAF-4769-2021

اعضای هیات تحریریه

حسن‌علی آقاجانی‌کاسگری

مدیریت استراتژیک عضو هیات علمی گروه مدیربیت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندان

rms.umz.ac.ir/~hasanaliaghajani/
aghajaniumzgmail.com
َAghajani@umz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

h-index: 8  

علی‌اکبر امین‌بیدختی

مدیریت استاد دانشگاه سمنان

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aliaminbeidokhtiyahoo.com

h-index: 9  

محمدتقی امینی

مدیریت استراتژیک دانشگاه پیام نور

m_aminipnu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 10  

معصومه حسین‌زاده‌شهری

مدیریت بازرگانی - استراتژیک دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/hosseinzadeh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/7343/Default.aspx
mhshahrialzahra.ac.ir
0000000309456664

h-index: 5  

محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=367001
m-hamidizadehsbu.ac.ir
0000-0002-7325-0516

h-index: 13  

رضا حسنوی

مدیریت سیستم و بهره‌وری دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

civilica.com/p/185021/
hosnavimut.ac.ir

h-index: 4  

محمدمهدی سپهری

تحقیق در عملیات استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/mehdisepehri
mehdi.sepehrimodares.ac.ir
0000-0002-9920-7452

h-index: 25  

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی استاد دانشگاه یزد

dr.saeidayazd.ac.ir

h-index: 7  

حسنعلی سینایی

مدیریت عضو هیانت علمی گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهیدچمران آهواز

rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=7-1912869&CultureID=1
ha_sinaeiscu.ac.ir.com

h-index: 5  

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد- سیستم استاد دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375372
a-arabmazarsbu.ac.ir

h-index: 4  

علی‌رضا علی‌احمدی

مهندسی صنایع استاد دانشگاه علم و صنعت

pe.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5391&sid=61&slc_lang=fa
peiust.ac.ir

h-index: 18  

علینقی مشایخی

مدیریت-سیستم استاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~mashayekhi/information.htm
mashayekhisharif.edu

h-index: 13  

محمّد مهر‌آیین

سیستم های اطلاعات مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mehraeen
mehraeenum.ac.ir
0000-0002-4154-8975

h-index: 12  

مدیر اجرایی

علی بهرمندپور

مدرس دانشگاه

irexperts.ir/site/127665/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
bahremand3yahoo.com

h-index: 3  

مشاور علمی

مهران بادین‌دهش

مدیریت سیستم ‌ها دانشگاه شهیدبهشتی، تهران ایران

students.sbu.ac.ir/mehrandahesh/
dahesh.sbugmail.com
0000-0002-1181-9287

h-index: 2  

راضیه باقرزاده خداشهری

مدیریت دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

bagherzadeh.rafh.lu.ac.ir
0000-0001-6809-6860

h-index: 3  

کارشناس نشریه

عاطفه شریفی راد

مدرس دانشگاه

atefeh.sharifiradyahoo.com

مشاور علمی

مریم نعمت الهی سروستانی

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه الزهراء

marynematollahi64gmail.com