دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1390 

پژوهشی

معماری راهبردی سرمایه انسانی

صفحه 15-36

غلامحسین خورشیدی؛ غلامعلی طبرسا؛ عباس خدابخش


جذابیت فرصت‌های صنعت اوراق کشتی در ایران

صفحه 59-81

جعفر سیاره؛ مجتبی عباسپور؛ شهرام جمالی کاپک


الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران

صفحه 99-116

حسن عباس زاده؛ حسن درویش؛ سید مهدی الوانی؛ جمشید صالحی صدقیانی


تحلیل منابع نامشهود و رفتار صادراتی بر پایه نظریه منبع محور

صفحه 117-142

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ محمد علی فرهنگ نژاد