تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی

نوع مقاله : مستخرج از رساله

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تبیین راهبرد تمایز صنعت لوازم خانگی بر اساس رهبری کارآفرینانه و هوش رقابتی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی‌ـ همبستگی میباشد. که با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران صنعتی لوازم خانگی میباشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تخمین زده شده است. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه‌ای است که روایی آن با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن نیز از طریق آزمون کرونباخ بررسی گردید.جهت بررسی کفایت نمونه از شاخص کفایت نمونه(KMO)، استفاده شد..از آزمون کرویت بارتلت جهت آزمون این فرضیه که ماتریس همبستگی یک ماتریس واحدی است استفاده شد. جهت سنجش معناداری اثر متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، جهت اعتبار سنجی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق و بررسی نقش میانجی فرضیه از آزمون مدل معادلات ساختاری در نرمافزار لیزرل استفاده شده، و جهت سنجش اثبات معنی داری فرضیه از آزمون سوبل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشاندهنده همبستگی قوی و مطلوبی میان این دو متغیر رهبری کارآفرینانه بر راهبرد تمایز میباشد. همچنین با توجه به بیشتر بودن اثر مسیر غیرمستقیم از مسیر مستقیم، وجود متغیر میانجی تاثیر را افزایش داده و نقش میانجی در فرضیه دوم مورد تایید واقع شد. آ همچنین نتایج، تاثیر هوش رقابتی بر راهبرد تمایز و تاثیر رهبری کارآفرینانه بر هوش رقابتی را تایید کرد.

کلمات کلیدی: راهبرد تمایز، رهبری کارآفرینانه، هوش رقابتی، لوازم خانگی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the differentiation strategy of the home appliance industry based on entrepreneurial leadership and competitive intelligence

نویسنده [English]

  • Ramin Rouhi
Islamic Azad University, Sari Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the strategy of differentiating the home appliance industry based on entrepreneurial leadership and competitive intelligence with a structural equation modeling approach. The present study is descriptive-correlation which has been done by survey method. The statistical population of this study includes home appliance industry managers whose sample size 384 people using Morgan table. The main tool of this research is a questionnaire whose validity has been evaluated using confirmatory factor analysis test and its reliability has been evaluated through Cronbach's alpha test. Cronbach's alpha coefficient for all variables was calculated higher than 0.7, . In order to evaluate the sample adequacy for factor analysis, the sample adequacy index (KMO) has been used, . The Bartlett Sphericity test was used to test the hypothesis that the correlation matrix is a single matrix. . To measure the significance of the hypothesis, the Sobel test was used. The results show a strong and favorable correlation between these two variables of entrepreneurial leadership on the differentiation strategy. Also, due to the greater effect of the indirect path than the direct path, the existence of the mediating variable increased the effect and the mediating role in the second hypothesis was confirmed. The Sobel test showed that the mediating variable of competitive intelligence has a significant role in the impact of the entrepreneurial leadership variable on the differentiation strategy.

Keywords: differentiation strategy, Entrepreneurial Leadership, Competitive Intelligence, Home Appliances

کلیدواژه‌ها [English]

  • differentiation strategy
  • Entrepreneurial Leadership
  • Competitive Intelligence
  • Home Appliances
دوره 14، شماره 53
فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 22 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 مهر 1400