دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی

طراحی مدل حاکمیت شرکتی درنظارت اثربخش بر تسهیلات اعطایی بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/smsj.2023.370074.1751

هادی نیک قلب؛ سعید صیاد شیرکش؛ فریده حقشناس کاشانی