موضوعات = راهبردی
جامعه ریسک جهانی، بازپیکره‌بندی دین و سازمان‌های دینی فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/smsj.2023.396240.1848

عباس جنگ؛ اردشیر انتظاری


مفهوم پردازی راهبردهای اجتماع محور بنگاه‌های کسب‌وکار

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 1-20

10.22034/smsj.2022.163797

معصومه قاسمی شمس؛ وحید خاشعی؛ محسن اکبری؛ مهدی ابراهیمی


بررسی روند تحول و راهبرد دیجیتال صنعت بیمه کشور

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 158-141

10.22034/smsj.2022.163802

محسن نظری؛ ابوعلی ودادهیر؛ حمیدرضا عزتی؛ احمد ترکمن