کلیدواژه‌ها = شایستگی
شناسایی پیشران‌ها و پیامدهای جانشین‌پروری سازمانی

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 87-113

10.22034/smsj.2023.176431

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری


شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 89-106

بهروز قلیچ‌لی؛ عاطفه مکانی


طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری در سازمان‌های خدمات شهری

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 73-100

حمزه جمشیدی کهساری؛ حسن زارعی متین؛ محمدعلی بابایی زکیلکی؛ غلامرضا جندقی


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های راهبردی مدیران ارشد

دوره 6، شماره 23، آذر 1394، صفحه 19-41

بهروز دری؛ سید محمود حسینی؛ منیژه قره‌چه؛ مریم بهرامی‌نسب


شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


الگوی قابلیت‌های راهبردی مدیران میانی دولتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 95-139

شمس السادات زاهدی؛ ابراهیم شیخ