کلیدواژه‌ها = وفاداری
ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 139-154

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 161-176

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی


خلق ارزش‌های خرید مطلوبیّت‌گرایانه و لذّت‌گرایانه بر رضایت و وفاداری به مراکز خرید۱

دوره 9، شماره 35، آذر 1397، صفحه 101-119

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی