کلیدواژه‌ها = اعتماد
ارتقای اعتماد به مواد غذایی ارگانیک با الگوسازی بسته‌بندی

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 137-153

یاسر سبحانی فرد؛ محمد علیان نژادی


ارائه الگو رضایت-اعتماد با تأکید بر هزینه تغییر در صنعت بیمه

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 139-154

ثنا حاجی صفارکرمانی؛ هرمز مهرانی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباسعلی حاجی کریمی


وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی

دوره 4، شماره 15، آذر 1392، صفحه 201-221

فرخ قوچانی؛ محمود حسین‌زاده؛ سید محمد سیدعلوی


اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 123-143

تورج حسن‌زاده ثمرین؛ سید محمد مقیمی