کلیدواژه‌ها = مهارت‌های بازاریابی و فروش
تبیین مدل توانمند‌سازی راهبردی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 43-70

حسن فارسیجانی؛ منیژه قرچه؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ فرامرز نیک‌سرشت