کلیدواژه‌ها = صنعت
‌ الگوی اکتشافی ارتقای رابطه‌ دانشگاه با صنعت

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 1-20

منیژه قره‌چه؛ علی پریشانی؛ سلمان عیوضی نژاد؛ نقی میرزایی


استراتژی طراحی مدل‌ تولید پایدار صنایع

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 75-96

مهروز ایرجی؛ احمدرضا قاسمی؛ حسن فارسیجانی؛ رسول ثانوی‌فرد


ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابت‌مندی کل صنعت در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 15-41

حسین رحمان سرشت؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان