کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری خصوصی ایران
علت‌یابی رویگردانی مشتریان با ارزش صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 131-144

میرزاحسن حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ علی‌اکبر جوکار؛ مهدی رضایی