کلیدواژه‌ها = اجرای راهبرد
طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1400، صفحه 23-40

مهدی حقیقی کفاش؛ لادن صیاف؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ وحید خاشعی


موانع اجرای راهبرد در سازمان‌های فرهنگی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 103-116

پرهام شهبازی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ مهدی ابراهیمی


الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 173-195

وحید خاشعی؛ نادر مظلومی؛ فریده شهریاری


الگوی شناسایی و تحلیل موانع اجرای راهبرد

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 215-237

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ مهین رحیم‌پور؛ آرمان احمدی زاد