کلیدواژه‌ها = ترجیح برند
الگوی میراث برند و تجربه خاطره انگیز بر عشق و ترجیح برند محصولات ورزشی

دوره 13، شماره 52، دی 1401، صفحه 172-159

10.22034/smsj.2022.163803

سحر پیرجمادی؛ احمد محمودی؛ علی همتی عفیف؛ منوچهر دژآهنگ


الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات

دوره 10، شماره 39، آذر 1398، صفحه 121-151

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان َعابدی


الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 169-189

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان عابدی