کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
تدوین استراتژی ارتقای بهره‌وری سازمان‌های دولتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 115-138

مهدی علی‌محمدی؛ جواد بهنامیان


تبیین الگوی بوروکراسی سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

دوره 11، شماره 44، دی 1399، صفحه 167-186

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


راهبرد توانمندسازی سازمانی برنامه‌های بهبود خدمات

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 99-117

حسین منصوری؛ محمد غفورنیا


الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 19-46

بهروز رضایی منش؛ وجه الله قربانی زاده؛ داوود حسین پور؛ علی طاهری