کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تأثیر چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 65-83

بلقیس باورصاد؛ عبدالحسین نیس؛ پگاه دارابیان


طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 227-248

سید حسین سیادت؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ سارا شفاهی؛ سارا ذولفقاری


راهبردهای کسب‌وکار، سیستم کنترل مدیریت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 153-178

متین رشیدی؛ سید مجید الهی؛ مهرداد اسدیان


سرمایه اجتماعی، اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 191-215

حاجیه رجبی فرجاد؛ امیر ملایری


راهبرد قابلیت‌های بازاریابی، بازارمداری داخلی و عملکرد شرکت‌های دارویی بورس

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 91-108

جمشید سالار؛ سید ابوالفضل ابوالفضلی؛ مهدی محمدزاده؛ محمد احمدی


الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 173-195

وحید خاشعی؛ نادر مظلومی؛ فریده شهریاری


آسیب‌شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 255-284

احمد سلمانی قهیازی؛ نبی‌اله دهقان؛ رضا انجم شعاع؛ صمد فتحی


ارزیابی استراتژی‌های رقابتی و عملکرد سازمانی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 39-50

محمد لشکری؛ ابوالفضل سامی؛ زهرا ارشادی