نویسنده = حنیف کازرونی
ارزیابی راهبردهای پویای شرکت‌های فناورانه دانشگاهی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401، صفحه 231-250

10.22034/smsj.2022.130606

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی


راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های حیاتی در کشور ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1400، صفحه 37-57

محمدمهدی ارشادی؛ حنبف کازرونی؛ حسین حسن پور


راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1400، صفحه 141-159

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 19-35

علی ترابی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور


راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران

دوره 10، شماره 39، آذر 1398، صفحه 45-64

حسام کرامتی؛ مسعود حسنی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور؛ حسین محمدخانی غیاثوند