نویسنده = اکرم هادیزاده مقدم
مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 85-108

اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمد حمیدیان


طراحی مدل راهبردی اثربخش به ‌منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 91-115

غلامعلی طبرسا؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ محمد قهرمانی؛ سراح الدین محبی


تبیین الگوی توسعة شایستگی‌های برند شخصی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 93-112

سید محمود حسینی؛ بهروز دری؛ فرخ قوچانی؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ صدیقه صائمیان


رهیافت راهبردی تاکتیک های سیاسی در سازمان

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 89-106

اکرم هادیزاده مقدم؛ سید عابد رضایی؛ خدیجه اکبری