نویسنده = ابراهیم وکیل یزدی
نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 83-101

رسول ثانوی‌فرد؛ علیرضا فرشیدپور؛ ابراهیم وکیل یزدی


تدوین راهبرد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بستر تجارت جهانی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 19-37

پریوش زاهدی تهرانی؛ ابراهیم وکیل یزدی؛ فاطمه خواجه فینی