نویسنده = رسول ثانوی‌فرد
استراتژی طراحی مدل‌ تولید پایدار صنایع

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 75-96

مهروز ایرجی؛ احمدرضا قاسمی؛ حسن فارسیجانی؛ رسول ثانوی‌فرد


نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان

دوره 8، شماره 31، آذر 1396، صفحه 83-101

رسول ثانوی‌فرد؛ علیرضا فرشیدپور؛ ابراهیم وکیل یزدی