نویسنده = اکبر عالم تبریز
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری

دوره 8، شماره 30، مهر 1396، صفحه 91-107

اکبر عالم تبریز؛ مصطفی عظیمی؛ سید اسماعیل نجفی


رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان‏های چابک ایرانی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 101-125

بابک مرادی؛ نسرین جزنی؛ اکبر عالم تبریز؛ اکرم هادی‌زاده


تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 151-171

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرینانه

دوره 5، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 17-35

یاسمین رازقی؛ احمد روستا؛ منیژه قراچه؛ اکبر عالم تبریز


تبیین مهارت‌های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 73-92

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ اکبر عالم تبریز؛ مژده نیلچیان


الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1393، صفحه 113-139

احمد روستا؛ اکبر عالم تبریز؛ علی اکبر امین بیدختی؛ بهداد خوئینی


ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط

دوره 1، شماره 3، آذر 1389، صفحه 15-31

اکبر عالم تبریز؛ ناصر مطهری فریمانی؛ حمید رضا یزدانی