نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز شکاف سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 69-99]
 • آینده‌نگاری آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-91]

ا

 • اثربخشی اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]
 • اخلاق بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 105-124]
 • اخلاق کسب‌و‌کار بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 105-124]
 • ارتباطات مجازی اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]
 • ارزیابی اثربخشی سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 69-99]
 • ارزیابی عملکرد بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 105-124]
 • ارزش وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • ارزش ویژه نام تجاری وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 43-68]
 • اشتیاق شغلی الگوی غنی‌سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 177-199]
 • اعتماد وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • اعداد فازی مثلثی استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 43-68]
 • الگویابی مهارت الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 161-180]
 • الگوی شایستگی طراحی الگوی شایستگی مدیریتی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 145-165]
 • اندازة شرکت راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-35]
 • انسانی و ادراکی مدیران الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 161-180]
 • اهداف راهبردی اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]

ب

 • بازار تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 189-203]
 • بازنشستگی بحران فزونی مصارف نسبت به منابع [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 131-156]
 • بصیرت آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-91]
 • بیمه اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 199-221]
 • بهداشت تبیین سیستم مطلوب مدیریت ایمنی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 15-41]
 • بورس گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-33]

پ

 • پذیرش دورکاری ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-73]
 • پویایی‌های سیستم شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 35-52]

ت

 • تأثیرگذاری وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • تأمین اجتماعی بحران فزونی مصارف نسبت به منابع [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 131-156]
 • تحلیل SWOT استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 43-68]
 • تحلیل پویایی‌های سیستم بحران فزونی مصارف نسبت به منابع [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 131-156]
 • تحلیل دینامیکی پویایی‌شناسی استراتژیک صنعت روانکارها [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-176]
 • تخصص سرمایه‌گذاران راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 109-129]
 • تعالی سازمانی بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 105-124]
 • تفکر استراتژیک سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 93-114]
 • تقاضا سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]
 • تقدم و تاخر فرآیند‌ها و عناصر تدوین راهبرد‌های وظیفه‌ای سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 181-197]
 • تکنیک تصمیم-گیری گروهی استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 43-68]
 • تمایل به ترک خدمت الگوی غنی‌سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 177-199]
 • تنوع‌بخشی راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 109-129]
 • توسعة محصولات جدید گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-33]
 • توسعۀ مهارت اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 199-221]

خ

 • خرد رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-38]
 • خرد آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-91]

د

 • دیدگاه منبع‌محور ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-159]
 • دورکاری ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-73]
 • دولت سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]

ر

 • راهبرد اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]
 • راهبرد فناوری اطلاعات توسعة مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 125-143]
 • راهبرد کسب‌وکار توسعة مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 125-143]
 • راهبردهای احیا راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-35]
 • راهبردهای سلامت سازمانی تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 125-161]
 • راهبرد‌های وظیفه‌ای فرآیند‌ها و عناصر تدوین راهبرد‌های وظیفه‌ای سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 181-197]
 • ریسک غیرسیستماتیک راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 109-129]
 • رضایت وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • رفتار سهام شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 35-52]
 • رقابت سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]
 • رهبری رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-38]
 • رهبری تحول‌آفرین سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 93-114]
 • روش شبکۀ جهانی کسب‌وکار سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 61-82]
 • روش‌‌های تصمیم-گیری چند‌معیاره ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-159]
 • روند سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 61-82]

ز

 • زنجیرۀ ارزش پورتر پویایی‌شناسی استراتژیک صنعت روانکارها [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-176]

س

 • ساختار مالکیت راهبرد سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک و ساختار مالکیت [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 109-129]
 • سازمان مجازی اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]
 • سازوکارهای ادراکی تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 125-161]
 • سیاست‌گزاری بحران فزونی مصارف نسبت به منابع [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 131-156]
 • سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی گونه‌شناسی نقش سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-104]
 • سرمایه فکری ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-159]
 • سیستم مدیریت ایمنی تبیین سیستم مطلوب مدیریت ایمنی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 15-41]
 • سناریو سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 61-82]
 • سهم بازار الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]
 • سود هر سهم الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]

ش

 • شاخص رقابت‌پذیری شهری تبیین راهبردهای رقابت‌پذیری شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 37-56]
 • شانس سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]
 • شبیه‌سازی بحران فزونی مصارف نسبت به منابع [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 131-156]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 35-52]
 • شرکت گاز طراحی الگوی شایستگی مدیریتی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 145-165]
 • شرکت مادر تخصصی اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 101-123]
 • شناختی کیو گونه‌شناسی نقش سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-104]
 • شهود آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-91]

ص

 • صادرات سنگ سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]
 • صنایع مس شبیه‌سازی الگوی پویای رفتاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 35-52]
 • صنعت بیمه ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-159]

ظ

 • ظرفیت‌های صنایع تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 189-203]

ع

 • عدم‌قطعیت‌های کلیدی سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 61-82]
 • عملکرد گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-33]
 • عملکرد تجاری راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-35]
 • عملکرد شغلی برنامه‌ریزی منابع سازمان، خلق دانش و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-108]
 • عناصر پیش‌مشخص سناریونگاری شبکۀ جهانی کسب‌وکار [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 61-82]

غ

 • غنی‌سازی شغلی الگوی غنی‌سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 177-199]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله‌ مراتبی فازی سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 69-99]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 43-68]
 • فرآیند‌ها فرآیند‌ها و عناصر تدوین راهبرد‌های وظیفه‌ای سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 181-197]
 • فرهنگ گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-33]
 • فرهنگ ایمنی تبیین سیستم مطلوب مدیریت ایمنی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 15-41]
 • فروش اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 199-221]

ق

 • قابلیت توسعة محصولات جدید گرایش راهبردی، فرهنگ و قابلیت توسعة محصولات جدید بر عملکرد توسعة محصولات جدید [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 15-33]

ک

 • کارت امتیازی متوازن سنجش اثربخشی برنامه‌‌ریزی استراتژیک [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 69-99]
 • کارمند دورکار ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-73]
 • کمک‌های دولت راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-35]
 • کنترل کیفیت کالا تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 189-203]

م

 • ماتریس SPACE تبیین راهبردهای رقابت‌پذیری شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 37-56]
 • ماتریس SWOT تبیین راهبردهای رقابت‌پذیری شهر تهران [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 37-56]
 • مبادلة رهبر – پیرو سبک‌های رهبری و تفکر استراتژیک در سطح سازمانی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 93-114]
 • محیط خارجی تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 189-203]
 • مدیر طراحی الگوی شایستگی مدیریتی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 145-165]
 • مدیریت راهبردی اثربخشی شیوه‌ها و راهبردهای ارتباطی در سازمان‌های مجازی و الکترونیکی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 39-60]
 • مدیریت کیفیت جامع بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب‌و‌کار [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 105-124]
 • مدل الماس پورتر سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 163-187]
 • مدل چهار بعدی شابا تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 125-161]
 • مزیت رقابتی اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 199-221]
 • مقاومت در برابر تغییر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • منابع استراتژیک ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایۀ‌ فکری در صنعت بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 131-159]
 • منافع برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی منابع سازمان، خلق دانش و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-108]
 • منافع عملیاتی برنامه‌ریزی منابع سازمان، خلق دانش و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-108]
 • منافع مدیریتی وکسب‌وکار برنامه‌ریزی منابع سازمان، خلق دانش و عملکرد شغلی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 89-108]
 • مهارت مدیریتی الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 161-180]
 • مهارت‌های فنی الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 161-180]
 • موضوعات راهبردی پویایی‌شناسی استراتژیک صنعت روانکارها [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-176]

ن

 • نیازسنجی آموزشی الگویابی مهارت‌ها و نیازهای آموزشی مدیران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 161-180]
 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]
 • نرخ بازده دارایی‌ها الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]
 • نرخ بازده فروش الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]
 • نرخ رشد فروش الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 115-129]
 • نظریه مبتنی بر منبع اثربخشی خلق مزیت رقابتی پایدار آموزش و توسعۀ مهارت‌های فروشندگان بیمه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 199-221]
 • نظریه مبنایی اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 101-123]
 • نقشة شناختی فازی آینده‌نگاری مبتنی بر فنون شناختی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 57-91]
 • نقشه توجه تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 125-161]
 • نگاه فرآیندی فرآیند‌ها و عناصر تدوین راهبرد‌های وظیفه‌ای سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 181-197]
 • نوآوری اندازه‌گیری نوآوری در شرکت‌های هلدینگ [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 101-123]

و

 • واحد کارکنان تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 189-203]
 • وزارت بازرگانی ارزیابی راهبردی الگوی دورکاری کارکنان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 53-73]
 • وظایف مدیریت منابع انسانی گونه‌شناسی نقش سیاست‌های بهره‌وری منابع انسانی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 75-104]
 • وفاداری رفتاری وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]
 • وفاداری نگرشی وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری نسبت به محصولات آرایشی ـ بهداشتی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 201-221]

ه

 • هم‌راستایی راهبردی توسعة مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 125-143]
 • هوش اجتماعی رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-38]
 • هوش راهبردی رهبران رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-38]
 • هوش فرهنگی رویکرد رفتاری هوش راهبردی رهبر در سازمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 17-38]