نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 127-149]
 • آموزش همگانی بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 127-149]
 • آینده‌پژوهی آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 65-89]
 • آوای رفتار کارکنان تعیین الگوی تأثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 91-112]

ا

 • ابعاد فرهنگ سازمانی ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-92]
 • استرس نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]
 • استرس مثبت نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]
 • استقلال ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-202]
 • اقتصاد اسلامی تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 138-181]
 • اقتصاد مقاومتی تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 138-181]
 • الگوی سنجش راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 103-117]
 • الگوگرایی بهبود روابط الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-107]
 • امکانات محل برگزاری تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-41]
 • انتظارات تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-38]
 • انعطاف‌‌پذیری راهبردی تأثیر فرهنگ دانش‌محور بر نوآوری راهبردی، ظرفیت جذب دانش و انعطاف‌پذیری راهبردی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 43-63]
 • اولویت‌بندی راهبردها تدوین راهبردهای بازرگانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 113-136]

ب

 • بازدارنده‌ها الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 163-178]
 • بررسی و تحلیل SWOT تدوین راهبردهای بازرگانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 113-136]
 • برنامه‌ریزی راهبردی تدوین راهبردهای بازرگانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 113-136]
 • بهروزی روان‌شناختی تعیین الگوی تأثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 91-112]
 • به روش‌ها طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 227-248]

پ

 • پاسخگویی ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-202]
 • پاکدشت بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 127-149]
 • پیامدهای سازمانی تحلیل تأثیر تعاملات اجتماعی و راهبرد منابع انسانی بر پیامدهای سازمانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-74]
 • پویایی‌شناسی سیستم سیاست‌گذاری مهار تلفات جاده‌ای در کشور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-82]

ت

 • تجربه مشتریان اینترنتی طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 249-270]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-36]
 • تحلیل تأثیر متقابل (برگذر) آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 65-89]
 • تحولات جوامع و استرس نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]
 • تحول راهبردی ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-92]
 • تخصص عوامل خارجی تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 37-63]
 • تصمیمات خرید طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 249-270]
 • تصمیم‌گیری رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 39-60]
 • تعاملات اجتماعی تحلیل تأثیر تعاملات اجتماعی و راهبرد منابع انسانی بر پیامدهای سازمانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-74]
 • تعهد سازمانی طراحی چابک‌سازی سه عاملی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 119-138]
 • تلفات جاده‌ای سیاست‌گذاری مهار تلفات جاده‌ای در کشور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-82]
 • تمایلات پس از خرید طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 249-270]
 • تمایل به تجارت اجتماعی طراحی الگوی تجارت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-90]
 • تنوع رابطه افراد بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • توانمندسازی ساختاری تعیین الگوی تأثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 91-112]

ج

چ

ح

 • حاکمیت خوب ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-202]
 • حضور اجتماعی طراحی الگوی تجارت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-90]

خ

 • خدمات سلامت الکترونیک ارزیابی کارکرد الگوی هزینه‌یابی فعالیت‌های زمان‌گرا در مقایسه با الگوی هزینه‌یابی سنتی خدمات سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 109-125]
 • خرید محصولات خارجی بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • خلق و انتقال دانش تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 139-150]
 • خودباوری نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]

د

 • دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی وضعیت حاکمیت خوب دانشگاهی با استقلال سازمانی و قابلیت پاسخگویی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-202]
 • دانشگاه کارآفرین الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 163-178]
 • دانشگاه‌های ایران الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 163-178]
 • در دسترس بودن تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-41]
 • دلفی فازی راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 103-117]

ر

 • راهبرد ترسیم نقشه راهبرد برای محصولات غذایی و دارویی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 151-172]
 • راهبرد الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 161-143]
 • راهبرد منابع انسانی تحلیل تأثیر تعاملات اجتماعی و راهبرد منابع انسانی بر پیامدهای سازمانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-74]
 • راهبردهای راهبردی- سیستم‌های قاعده بنیاد فازی- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب راهبردهای راهبردی با استفاده از سیستم‌های قاعده – بنیاد فازی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 203-226]
 • رتبه‌بندی الگوی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 271-298]
 • ریسک شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 37-56]
 • ریسک درک‌شده طراحی الگوی تجارت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-90]
 • رضایت شغلی طراحی چابک‌سازی سه عاملی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 119-138]
 • رضایتمندی مصرف‌کنندگان تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-38]
 • رفتار کارآفرینانه سازمانی ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-92]
 • رهبری بصیر تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فنآوری بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 117-141]
 • رهبری راهبردی تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فنآوری بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 117-141]
 • رهبری سازمانی طراحی چابک‌سازی سه عاملی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 119-138]
 • روش فراترکیب شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 37-56]
 • رویکرد امتیازی متوازن ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-36]

ز

 • زلزله بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب‌ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 127-149]

س

 • ساختاری و ارتباطی تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 139-150]
 • سازمان امور مالیاتی طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 227-248]
 • سیاست‎گذاری سیاست‌گذاری مهار تلفات جاده‌ای در کشور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-82]
 • سرمایه فکری تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 139-150]
 • سرمایه‌گذاری رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 39-60]
 • سیره پیامبر (ص) تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 138-181]
 • سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی الگوی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 271-298]
 • سناریوپردازی آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 65-89]
 • سنجش و ارزیابی عملکرد ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-36]
 • سوپر ماتریس الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 161-143]

ش

ص

 • صنعت بانکداری آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 65-89]

ط

ظ

 • ظرفیت جذب دانش تأثیر فرهنگ دانش‌محور بر نوآوری راهبردی، ظرفیت جذب دانش و انعطاف‌پذیری راهبردی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 43-63]
 • ظرفیت سازمانی تاثیر ظرفیت‌های‌ سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 93-116]

ع

 • عملکرد زنجیره تأمین شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 37-56]
 • عملکرد سازمانی طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 227-248]
 • عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 39-60]
 • عملکرد مالی تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 37-63]
 • عناصر طراحی وب‌سایت طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 249-270]
 • عوامل پیش‌برنده الگوی بهره‌گیری از عوامل پیش‌برنده و بازدارنده‌ها در شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 163-178]
 • عوامل پشتیبانی مدیریت ارشد تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 37-63]

ف

 • فراترکیب راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 103-117]
 • فرآیند تحلیل شبکه الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 161-143]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-92]
 • فرهنگ دانش‌محور تأثیر فرهنگ دانش‌محور بر نوآوری راهبردی، ظرفیت جذب دانش و انعطاف‌پذیری راهبردی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 43-63]
 • فن‌آوری اطلاعات طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 227-248]

ق

 • قرارداد روان‌شناختی تاثیر ظرفیت‌های‌ سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 93-116]
 • قلدری در محیط کار تعیین الگوی تأثیرگذاری توانمندسازی ساختاری بر رفتار آوای کارکنان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 91-112]

ک

 • کارکنان تاثیر ظرفیت‌های‌ سازمانی بر تعهد کارفرما به قراردادهای روان‌شناختی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 93-116]
 • کامیابی سازمان نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]
 • کیفیت رسانه اجتماعی طراحی الگوی تجارت اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 75-90]

گ

 • گروه کانونی ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 65-92]

م

 • ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 161-143]
 • مدیریت ارتباط با مشتری الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-107]
 • مدیریت اسلامی تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص) [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 138-181]
 • مدیریت دانش تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 139-150]
 • مدیریت دانش الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 91-107]
 • مدیریت راهبردی شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 37-56]
 • مدیریت راهبردی مصرف گاز طبیعی تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-38]
 • مدیریت مخاطرات شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 37-56]
 • مدل اسپرولز و کندال رابطه سبک تصمیم‌گیری مدیران با عملکرد سرمایه‌گذاری آنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 39-60]
 • مزیت رقابتی پایدار الگوی اجرای سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در شرکت‌های متوسط و بزرگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 271-298]
 • مشتریان اینترنتی طراحی الگوی پیشایندها و پسایندهای خلق تجربیات مشتریان رسانه‌های دیجیتالی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 249-270]
 • مصرف گاز طبیعی تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-38]
 • مقایسه زوجی الگوی ارزیابی راهبردهای کسب‌وکار سازمانی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 161-143]
 • مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار طراحی الگوی راهبردی بهبود فرآیندهای سازمان امور مالیاتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 227-248]
 • موفقیت برنامه‌ریزی منابع سازمان تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب‌وکار [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 37-63]
 • مولفه‌های انسانی تبیین راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 139-150]

ن

 • نارضایتی از تفاوت‌های ملیّتی بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • نظریه دایگراف ترسیم نقشه راهبرد برای محصولات غذایی و دارویی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 151-172]
 • نقشه راهبرد ترسیم نقشه راهبرد برای محصولات غذایی و دارویی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 151-172]
 • نمایشگاه بین‌المللی اصفهان تبیین راهبردهای جذابیت و برندسازی مکان در نمایشگاه‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 19-41]
 • نوآوری باز تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت‌های با فنآوری بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 117-141]
 • نوآوری راهبردی تأثیر فرهنگ دانش‌محور بر نوآوری راهبردی، ظرفیت جذب دانش و انعطاف‌پذیری راهبردی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 43-63]

و

 • وضعیت درک‌شده تحلیلی از فاصله میان انتظارات و واقعیت‌های مصرف: سنجش رضایتمندی مشترکان گاز استان تهران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 19-38]

ه

 • هزینه‌یابی ارزیابی کارکرد الگوی هزینه‌یابی فعالیت‌های زمان‌گرا در مقایسه با الگوی هزینه‌یابی سنتی خدمات سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 109-125]
 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا ارزیابی کارکرد الگوی هزینه‌یابی فعالیت‌های زمان‌گرا در مقایسه با الگوی هزینه‌یابی سنتی خدمات سلامت الکترونیک [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 109-125]
 • هزینه‌های استرس نقش راهبردهای خودباوری و کاهنده استرس در کامیابی سازمان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 83-101]
 • هویت جهانی بررسی تاثیر هویت جهانی مصرف‌کنندگان بر خرید محصولات خارجی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 19-35]
 • هوش فرهنگی راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 103-117]