نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابعاد مدیریتی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-68]
 • اجرا طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 89-119]
 • اجرای خط مشی عمومی شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 175-205]
 • ارائه مدل طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 231-250]
 • ارتقای سازمان تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 177-200]
 • ارزیابی عملکرد منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 19-43]
 • ارزش‌آفرینی اقتصادی شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 141-160]
 • ارزش‌آفرینی برند الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 121-151]
 • ارزش خرید لذت‌گرایانه تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-176]
 • ارزش خرید مطلوبیت‌گرایانه تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-176]
 • استارتاپ طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 125-139]
 • استان خوزستان تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 179-207]
 • استراتژی طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 89-119]
 • استراتژی فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • استراتژی برندمحوری تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر مداخله‌گری هویت برند [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 99-121]
 • استراتژی رشد کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • استراتژی سازی مبتنی بر بداهه واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • اقتصاد کلان شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-68]
 • اکوتوریسم تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • اهرم‌های کنترل طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 125-139]
 • اولویت‌بندی پروژه‌ها الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-261]

ب

 • بازار و فرهنگ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-68]
 • بانک طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 89-119]
 • بانکداری الکترونیک تحلیل عاملی و تدوین ماتریس تجزیه‌و‌تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • بانک دولتی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 151-173]
 • بانک ها طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • بدبینی سازمانی تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-230]
 • برنامه‌ریزی راهبردی تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 179-207]
 • برند کارفرما الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • بودجه ساخت مدارس ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

پ

 • پایان‌نامه فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • پیاده‌سازی استراتژی مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • پرونده الکترونیک سلامت مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 69-97]
 • پزشکی بازساختی راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 45-64]
 • پیشایند همکاری رقابتی شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • پویاشناسی سیستم شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 141-160]
 • پویایی‌شناسی سیستم مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 69-97]
 • پویایی‌شناسی سیستم ها ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

ت

 • تاب آوری سازمانی واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • تاب‌آوری سازمانی ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 61-81]
 • تجزیه و تحلیل اهمیت-عملکرد تحلیل عاملی و تدوین ماتریس تجزیه‌و‌تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • تحلیل پوششی داده الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-261]
 • تحلیل پوششی داده‌ها منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 19-43]
 • تحلیل عاملی تاییدی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 151-173]
 • تدوین خط مشی عمومی شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 175-205]
 • ترجیح برند الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 121-151]
 • ترجیح نام تجاری تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-176]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-261]
 • تصمیم‌گیری گروهی فازی تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 179-207]
 • تغییرات بهره‌وری منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 19-43]
 • تفکر استراتژیک بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-88]
 • تمایزهای مدیریت استراتژیک الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 19-46]
 • تهران فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • توانمندسازی ساختاری تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-230]
 • تورم بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 207-235]
 • توسعه پلتفرم‌ها شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 141-160]
 • توسعه علم و فناوری راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 45-64]
 • توسعه محصولات جدید بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-88]

ج

 • جاری‌سازی استراتژی تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 177-200]
 • جمعیت دانش آموزی ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

ح

 • حاکمیت بالینی مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 69-97]
 • حکمرانی طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • حکمرانی خوب طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

خ

 • خودکارآمدی واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

د

 • دانش استراتژیک شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 123-150]
 • دانشگاه‌های استان مرکزی تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 201-222]
 • دیدگاه شرکت - محور چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 83-123]
 • دیدگاه متقابل چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 83-123]
 • دیدگاه مشتری - محور چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 83-123]
 • دشت لوت تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

ر

 • ریسک ارزی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • ریسک بانکی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • ریسک مالی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • ریسک مقررات گمرکی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • رشد خارجی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • رشد داخلی کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • رضایت تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-176]
 • رفتار مصرف‌کننده الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 121-151]
 • رقابت در بازار جذب سپرده منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 19-43]
 • رهبری تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 201-222]
 • رهبری اصیل تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-230]
 • رهبری تحول آفرین بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین و تفکر استراتژیک بر توسعه محصولات جدید [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-88]
 • رهبری خدمتگزار تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 201-222]

ز

 • زمینه استراتژی مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • زنجیره سنی ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]

س

 • سازمان چند سطحی طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • سازمان‌های دولتی الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 19-46]
 • سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری عوامل قانونگریزی و دستهبندی سیاستهای قانونگذاری بر اساس سیاستهای ابلاغی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 153-177]
 • سبک رهبری تحول‌آفرین الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • سرانه فضای آموزشی ارائه یک مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول کشور و برنامه‌ریزی فضای مدارس این مقاطع [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • سیستم استنتاج فازی الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • سلامت نظام اداری شناخت بازیگران تدوین خط مشی عمومی موثر بر اجرای خط مشی های سلامت نظام اداری [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 175-205]

ش

 • شاخص مالم کوئیست منابع رشد بهره‌وری، عوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 19-43]
 • شاخص‌های تاب‌آوری ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 61-81]
 • شایسته‌سالاری تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 201-222]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 123-150]

ص

 • صنعت بانکداری ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 61-81]
 • صنعت بیمه تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 177-200]

ع

 • عملکرد واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب آوری سازمانی بر بهبود عملکرد: نقش تعدیل‌گری خودکارآمدی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • عملکرد برند تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر مداخله‌گری هویت برند [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 99-121]
 • عملکرد سازمان مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • عوامل سازمانی و محیطی شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 123-150]
 • عوامل قانون‌گریزی عوامل قانونگریزی و دستهبندی سیاستهای قانونگذاری بر اساس سیاستهای ابلاغی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 153-177]
 • عوامل کلیدی موفقیت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 47-68]

ف

 • فراروش فراروش پایان‌نامه‌های حوزه استراتژی در ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 179-207]
 • فرایند عملیاتی مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • فرهنگ ایمنی مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 69-97]
 • فرهنگ‌سازمانی الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • فناوری پیشرفته کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • فناوری پیشرفته الگوی اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-261]

ق

ک

 • کارآمدی بنگاه کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • کارکنان شرکت پارس حیان تأثیر رهبری اصیل درک‌ شده بر بدبینی سازمانی و توانمندسازی ساختاری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-230]
 • کشورهای در حال توسعه بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 207-235]
 • کیفیت آموزش؛ مراکز آموزش علمی کاربردی؛ استان کردستان طراحی الگوی شاخص‌های راهبردی کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 231-250]
 • کیفیت خدمات الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 121-151]
 • کیفیت خدمات الکترونیکی تحلیل عاملی و تدوین ماتریس تجزیه‌و‌تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • کیفیت زندگی کاری راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 151-173]
 • کنترل راهبردی طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 125-139]

گ

 • گردشگری تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 179-207]
 • گردشگری تدوین راهبردهای توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت با بهره گیری از ماتریس SWOT و QSPM [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • گزاره ارزش مشتری چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 83-123]

م

 • ماتریس بلوغ الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 19-46]
 • محتوای استراتژی مدل راهبردی عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • مدیریت استراتژیک طراحی و اعتباریابی مدل اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 89-119]
 • مدیریت استعداد الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 41-60]
 • مدیریت خرد بانکی ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 61-81]
 • مدیریت ریسک بالینی مدل ارزیابی سیاست‌های مدیریت ریسک بالینی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 69-97]
 • مدیریت کلان بانکی ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 61-81]
 • مدل بلوغ الگوی سنجش سطح بلوغ مدیریت استراتژیک سازمان‌های دولتی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 19-46]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 125-139]
 • مدل سه شاخگی طراحی الگوی حکمرانی خوب در سازمان های چندسطحی بر اساس مدل سه شاخگی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • مقررات اقتصادی شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 141-160]

ن

 • ناوبری سازمانی طراحی مدل کنترل راهبردی در استارت‌آپ‌های اینترنتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 125-139]
 • نرخ ارز تعادلی بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 207-235]
 • نرخ ارز حقیقی بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 207-235]
 • نظام نوآوری راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 45-64]
 • نظریه داده بنیاد چندگانه شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • نفوذ در بازار کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-39]
 • نگاشت نهادی راهبردهای توسعه علوم و فناوری‌های پزشکی بازساختی در ایران [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 45-64]

و

 • وابستگی به برند الگویابی ارزش‌آفرینی برند در برندگرایی با تأکید بر کیفیت خدمات [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 121-151]
 • ورود به بازار شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • وفاداری تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-176]

ه

 • هدف‌گذاری تورمی بررسی تأثیر سیاست هدف‌گذاری تورم بر مدیریت نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 207-235]
 • همسویی استراتژیک تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 177-200]
 • همکاری رقابتی شناسایی و مفهوم‌پردازی محرک‌های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد چندگانه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-20]
 • هویت برند تأثیر استراتژی برندمحوری بر عملکرد برند با تأکید بر مداخله‌گری هویت برند [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 99-121]

ی

 • یادگیری استراتژیک شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 123-150]