دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تیر 1401 

مستخرج از رساله

مدل پذیرش فناوری‌های نوین مالی و بانکی

حسین خزاعی؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا


مستخرج از رساله

ارزیابی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر توسعه مالی با رویکرد پویایی سیستمها

لیلا ترکی؛ سعید جهانیان؛ نجمه کامیاب؛ ساناز شفیعی


مستخرج از رساله

تحلیل پویایی نظام حمایت در ساختار منابع انسانی پارک‌های علم و فناوری ایران

داریوش پورسراجیان؛ محمد سعید تسلیمی؛ علینقی مشایخی؛ علی حاجی غلام سریزدی؛ مژگان سلطانی


مستخرج از رساله

فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی

عاطفه فتحی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه