دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1400 

مستخرج از رساله

2. ارایه مدل تصمیم به صادرات در صنعت فولاد

رسول ثانوی فرد؛ محمد احمدی؛ علی حمیدی زاده


مستخرج از رساله

4. فهم پدیده شایستگی شغلی و تاثیر آن بر بهره وری در سازمان تامین اجتماعی

محسن گلشنی؛ عادل صلواتی؛ کیومرث احمدی


مستخرج از پایان نامه

5. پشایندهای شکل‌گیری روابط هم‌رقابتی

مینو صاحب الداری؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کرد نائیج


مستخرج از رساله

8. طراحی الگویی برای توسعه راهبردهای پرورش مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان

محمدرضا تقوا؛ رامین دهقانی؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان


11. بررسی ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه دهقانی؛ سمانه سادات حجازی


‌علمی

12. تبیین الگوی رشد کیفی انسان

علی محقر؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی امیری؛ علیرضا احمدی