دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1400 

مستخرج از پایان نامه

1. ارائه مدل پارادایمی راهبردهای تامین مالی کسب و کارهای نوپای نوآور با استفاده از تئوری داده بنیاد چندگانه

مهین رحیم پور؛ محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عادل آذر


مستخرج از پایان نامه

4. تبیین نقش بازی‌وارسازی در سنجش تفکر سیستمی

معصومه تابناک؛ سید یعقوب حسینی


علمی

6. تدوین راهبردهای توسعه صنعت نساجی پیشرفته ایران

سید وحید عبادی؛ حنیف کازرونی؛ داریوش سمنانی


مستخرج از رساله

7. طراحی مدل کسب و کار بانکداری باز در پرتوی نوآوری باز در صنعت بانکداری کشور

مهسا اسدالله؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


مستخرج از رساله

9. آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای محلی

بهزاد سوکی؛ رضا نجف بیگی؛ کرم اله دانشفرد


مستخرج از پایان نامه

10. شناسایی و اولویت‌بندی موانع کلیدی اجرای استراتژی در سازمان‌های فرهنگی

پرهام شهبازی؛ شهرام خلیل‌نژاد؛ مهدی ابراهیمی