دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399 

مستخرج از رساله

1. مدل راهبرد کسب‌وکار مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی

صفحه 1-18

بهاره بهزادی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مریم خوشنویسی


‌علمی

2. ارایه الگوی پیاده سازی تجارت اجتماعی با توجه به نقش سرمایه‌اجتماعی در بین کسب وکارهای نوپا

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری


مستخرج از پایان نامه

4. ارزیابی پویای عملکرد دانشگاه بوسیله‌ی شبیه سازی کارت امتیازی متوازن

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


مستخرج از پایان نامه

11. تبیین الگوی بوروکراسی در سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


علمی

12. ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

اشکان شباک؛ تابان باغفلکی؛ مرضیه خاکستری