دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399 

‌علمی

6. تحلیل تجربیات پدیدار شناسی بُعد تفکر استراتژیک

صفحه 101-120

محمد مهدی پرهیزگار؛ سجاد اعتمادیان؛ محمدتقی امینی؛ جمشید سالار


علمی

7. ممیزی راهبردی نیروی کار ایران در نواحی کوچک

صفحه 103-129

اشکان شباک؛ تابان باغفلکی؛ مرضیه خاکستری


مستخرج از رساله

8. مدل راهبرد کسب‌وکار مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت‌های دانشی

صفحه 131-148

بهاره بهزادی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مریم خوشنویسی


9. واکاوی جهانی‌سازی در نظام آموزش‌عالی ایران

صفحه 149-166

زینب شیرزاد؛ سعید رجایی پور؛ بهروز مهرام


مستخرج از پایان نامه

10. تبیین الگوی بوروکراسی سازمان‌های دولتی ایران با تأکید بر کنترل فساد اداری

صفحه 167-186

علی صادقی؛ عباس منوچهری؛ عباس نرگسیان؛ حسین اسحاقی


11. ارزیابی پویای عملکرد ‌ شبیه‌سازی کارت امتیازی متوازن مراکز آموزش عالی

صفحه 187-220

محمد غفورنیا؛ شریفه قویدل جنبه سرایی؛ محمد رضا بهبودی


‌علمی

12. ارائه الگوی پیاده‌سازی تجارت و سرمایه اجتماعی کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 221-236

نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ وحیدرضا میرابی؛ سراج الدین محبی؛ مهدی باقری