دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 

مستخرج از رساله

3. چارچوب پیاده‌سازی کنترل استراتژیک منابع انسانی در شرکت مادر

صفحه 15-38

حمیدرضا یزدانی؛ نسترن علئی؛ علی مقدم زاده؛ حسن زارعی متین


علمی

13. خلاقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان

صفحه 217-228

فاطمه اردو؛ الهه عرب زاده