دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1393 

پژوهشی

1. شایستگی منابع انسانی: عاملی راهبردی در جهت بهبود عملکرد سازمان

صفحه 15-37

محمد علی حقیقی؛ ساره ابراهیمی؛ حمیدرضا قاسمی بنابری


2. طراحی و اعتباریابی مدل بازدارندگی جابجایی مشتریان صنعت لوازم خانگی

صفحه 39-53

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ محمود حسینی


3. سرمایة فکری و بهره‌وری نیروی انسانی

صفحه 55-76

فخرالسادات نصیری؛ رقیه بهشتی راد


5. طراحی مدل راهبردی اثربخش به ‌منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها

صفحه 91-115

غلامعلی طبرسا؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ محمد قهرمانی؛ سراح الدین محبی


7. طراحی و اعتباریابی مدل موقعیت‌یابی استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی

صفحه 135-171

لطف الله فروزنده دهکردی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ محمد تقی امینی؛ محسن اعظمی


8. تدوین الگوی توسعة بیمة تکمیلی درمان گروهی

صفحه 173-194

وحید محمودی؛ محمدعلی شاه‌حسینی؛ زهرا جافری


9. تدوین و ارزیابی نقشه استراتژیک

صفحه 195-236

اقبال قادری؛ کیهان مقصودی؛ رضا پیرایش


11. آسیب‌شناسی تفکر راهبردی مدیران ارشد و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی

صفحه 255-284

احمد سلمانی قهیازی؛ نبی‌اله دهقان؛ رضا انجم شعاع؛ صمد فتحی