دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1390 
4. طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبردی پابرجا در شرایط عدم قطعیت

صفحه 83-109

سید حمید خداداد حسینی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ سید محمود حسینی؛ مسعود کسایی؛ مجتبی لشکربلوکی