دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 

مستخرج از رساله

2. کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه‌ها در صنایع با فناوری پیشرفته

صفحه 19-39

محسن پارساجم؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهمن حاجی پور؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


‌علمی

3. الگویی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 41-60

سعید صحت؛ محمدتقی تقوی‌فرد؛ رضا سلامی؛ مجتبی افشاریان


4. ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری

صفحه 61-81

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ الدار صداقت پرست


5. چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش

صفحه 83-123

مسعود لاجوردی؛ ابوالفضل دانایی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبدالله حیدریه


7. شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی


8. تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

صفحه 161-176

مسعود بیرجندی؛ عبدالخالق غلامی؛ محمد حقیقی


9. تبیین الگوی عوامل اثرگذار بر جاری‌سازی استراتژی در سازمان‌ها

صفحه 177-200

علیرضا پیرعلی؛ محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ علی نوروزی مبارکه


10. تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

صفحه 201-222

ابراهیم گیوکی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی