دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 19-164 
3. قابلیت‌های پویای سازمانی و انعطاف‌پذیری

صفحه 41-63

مهدی خوبیان؛ علیرضا پویا؛ احمد توکلی؛ فریبرز رحیم نیا


4. تأثیر چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی

صفحه 65-83

بلقیس باورصاد؛ عبدالحسین نیس؛ پگاه دارابیان


‌علمی

5. تحلیل ساختار و روند شبکه‌های موضوعی مدیریت راهبردی در ایران

صفحه 85-112

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


6. عوامل مؤثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن

صفحه 113-128

حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی؛ مرتضی خان محمدی اطاقسرا


7. شناسایی و طبقه‌بندی مؤلفه‌های مصرف آگاهانه

صفحه 129-147

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل پور؛ منصوره علیقلی


9. الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند

صفحه 169-189

سید محمد میرجوادی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ احسان عابدی