طراحی مدل آسیب شناسی خط مشی در حوزه تعاون

نوع مقاله: مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

خط مشی گذاری در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی است. هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای؛ ازنظر روش گردآوری داده‌ها به روش ترکیبی کمی و کیفی انجام گرفت. هدف شناسایی عوامل و مولفه های کلیدی الگو/طرح آسیب شناسی خط مشی‌گذاری حوزه تعاون است؛که با داده های کیفی و توسط مصاحبه نیمه باز انجام گرفته است جامعه - مورد بررسی در بخش اول شامل خبرگان علمی شامل استادان و اعضای هیأت علمی مرتبط با رشته مدیریت با گرایش خط مشی گذاری و خبرگان کاربردی شامل مدیران ارشد و مرتبط با سیاست گذاری در حوزه تعاون در استان تهران را شامل می شود. جامعه دوم تحقیق که با هدف اصلاح و تایید مدل با داده های کمی و بصورت پرسشنامه انجام گرفت شامل مدیران و کارشناسان اداره تعاون استان تهران بود. روش نمونه‌گیری در مرحله اول تحقیق که طراحی مدل تحقیق بود به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و در مرحله دوم نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی بود. روش تحلیل محتوا برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها و تحلیل عاملی تاییدی به منظور آزمون سوالات و مدل تحقیق انجام شد. در داده‌های کمی از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. نتابج نشان داد که مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، عوامل محیطی، ارزیابی و کنترل، فساد سیستمی گروه-های فشار، ذینفعان وابسته مهمترین عوامل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a pathological model of cooperative policy

نویسندگان [English]

  • mojtaba kazemirahbar 1
  • alireza afsharnejad 2
  • zeinalabedin amini sabegh 3
  • ehsan sadeh 4
1 PhD Student in Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Policy making in a simple process involves three main stages of formulation, implementation and evaluation. The main purpose of this research is to present the pathological model of cooperative policymaking. The purpose of this study Developmental application; in terms of data collection method, qualitative and quantitative methods were used. Community - The case study in which he aims to identify key factors and components of the cooperative policy pathology plan / plan; Qualitative data were collected through semi-open interviews involving scientific experts including professors and faculty related to management with a policy orientation and applied experts including Includes senior executives involved in co-operative policymaking in Tehran province. The second population of the research that aimed to modify and validate the model with quantitative data and questionnaires included managers and experts of Tehran cooperative office. The sampling method in the first stage of the research was the design of the research model It was a purposive judgmental sampling and in the second stage, relative class sampling. Content analysis method was used to analyze the interviews and confirmatory factor analysis to test the questions and research model. Descriptive survey method was used in quantitative data. The results showed that policy makers, policy structure and organizations implementing policies, resources and facilities, environmental factors, evaluation and control, systemic corruption of pressure groups, stakeholders are the most important pathological factors in co-operative policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology of policymaking
  • cooperative domain
  • structural equation modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 08 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1398