پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی با استفاده از رویکرد دلفی فازی (مورد مطالعه: شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان

2 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

نوسازی راهبردی زمینه تناسب راهبردی پویا بین سازمان و محیط را فراهم می سازد. علی رغم اینکه نوسازی راهبردی در دنیای متحول امروزی اهمیت بسیار زیادی دارد و عمده دلیل شکست سازمان ها را می توان به آن نسبت داد، تحقیقات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است. به این ترتیب هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی در شرکت های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. در بخش کیفی 15 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران میانی و ارشد شرکت های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی، منابع اقتصادی، فناوری و منابع انسانی راهبردی مهم ترین عوامل به وجودآورنده نوسازی راهبردی و افزایش بهره وری، اعتماد و رضایت ذینفعان و چابکی راهبردی مهم ترین پسایندهای نوسازی راهبردی هستند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان را از اهمیت نوسازی راهبردی و پیامدهای آن آگاه کرده و زمینه توسعه راهبردی شرکت با استفاده از عوامل موثر بر اجرای نوسازی راهبردی را فراهم می کند، ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The prerequisites and consequences of strategic renewal using the fuzzy Delphi approach (case: state-owned companies affiliated to the Industrial Development and Renovation Organization of Iran)

نویسندگان [English]

  • mahdieh vishlaghi 1
  • alireza moghaddam 2
1 Ph.D Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Strategic renewal provides the basis for a dynamic strategic fit between the organization and the environment. Although strategic renewal is very important in today's changing world and the main reason for the failure of organizations can be attributed to it, no coherent research has been done in this regard. Thus, the aim of the present study is to identify and explain the prerequisites and consequences of strategic renewal in state-owned companies. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, descriptive-survey and is among mixed researches. In the qualitative section, 15 management professors participated using semi-structured interviews, and in the quantitative section, 26 middle and senior managers of state-owned companies affiliated to the Industrial Development and Renovation Organization of Iran participated using a pairwise comparison questionnaire. Atlas.ti software was used to encode the data and fuzzy Delphi fan was used to prioritize the answers. Findings showed that organizational culture, economic resources, technology and strategic human resources are the most important factors in creating strategic renewal and increasing productivity, trust and satisfaction of stakeholders and strategic agility are the most important consequences of strategic renewal. It is valuable considering that the research results inform managers and decision makers of the organization about the importance of strategic renewal and its consequences and provide the ground for strategic development of the company by using the factors affecting the implementation of strategic renewal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewal
  • Strategic Renewal
  • State-owned companies
  • Industrial Development and Renovation Organization of Iran
  • fuzzy Delphi approach