واکاوی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی: میانجی‌گری استراتژی‌های انعطاف‌پذیری در شرکت‌های صنعتی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ارومیه

3 کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

شرکت‌ها برای بقا، مزیت رقابتی و موفقیت در فعالیت‌های صادراتی به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی خود نیازمندند. در این راستا، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توانمندی‌های شرکت بر عملکرد صادراتی و مزیت رقابتی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری متمرکز بر بازار است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های فعال در شهرک‌های‌ صنعتی ارومیه می‌باشد که 150 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که ابعاد توانمندی‌های شرکت (قابلیت بازاریابی، منابع مالی و پیکربندی جغرافیایی) و همچنین انعطاف‌پذیری متمرکز بر بازار (فرایند عملیاتی، فناوری استراتژیک و تولید از طریق قراردادهای فرعی) تأثیر مستقیم و معناداری بر مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی دارد و همچنین نقش میانجی‌گری انعطاف‌پذیری نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting on export performance and competitive advantage: with the mediating role of market-focused flexibility strategy's in Industrial Companies

نویسندگان [English]

  • Ramin bashir khodaparasti 1
  • Mahdi Piruzi Bari 2
  • hooshmand bagheri garbollagh 3
1 Assistant Proff, Faculty of Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Urmia University
2 M.A. in Business Administration, Urmia University
3 3 Ph.D. Candidate of business Management, Faculty of Management, Semnan University, Semnan Iran
چکیده [English]

Companies need to identify the factors affecting their export performance in order to survive and succeed in export activities. The purpose of this investigating the impact of firm capabilities on export performance and competitive advantage with the mediating role of market-focused flexibility in Urmia export companies. The present research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it is descriptive of survey type. Also, The statistical population of this study is all companies active in industrial towns of urmia that 150 were selected by simple random sampling method. Also, the questionnaire was used to collect data and Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze data. The results of this study showed that the dimensions of firm capabilities (Marketing capabilities, Financial resources and Spatial configuration) as well as market-focus flexibility (Operational flexibility, Strategic flexibility, Subcontracting volume production) have a direct and positive advantage and export performance, the role of flexibility mediation was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company capabilities
  • market-focused flexibility strategy's
  • export performance
  • Competitive advantage