سطح بندی ساختاری اهداف استراتژیک در شرکت فولاد آلیاژی ایران

نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت, دانشکده علوم انسانی, دانشگاه میبد

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

هدف این پژوهش، سطح بندی اهداف استراتژیک بصورت لایه های چندگانه در شرکت فولاد آلیاژی ایران است. در فضای تجربی سازمانها ترسیم نقشه اهداف استراتژیک، گامی برای ارتقای اثربخشی در راستای هدف‌گذاری شرکت تلقی می‌شود. مسئله این پژوهش، مشخص نبودن ارتباط علت و معلولی بین اهداف استراتژیک در سطوح کارکردی شرکت فولاد آلیاژی ایران میباشد. بنابراین، نیاز به ارائـه روشی قضاوتی بر مبنای ریاضیات مانند ISM برای ترسیم نقشه استراتژی ضروری است. ایـن پژوهش می‌کوشد تا ضمن مطالعه و بررسی پژوهش‌ها و اسناد راهبردی مربوط به شرکت فولاد آلیاژی ایران و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با خبرگان این صنعت، روابط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک این شرکت را با استفاده از ISM در 4 منظر کارت امتیازی متوازن ترسیم نماید. همچنین برای بهبود عملکرد رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری از نرم‌افزار Matlab برای انجام محاسبات و تحلیل‌ها استفاده شد. یافته نشان داد با استفاده از ISM و نرم‌افزارMatlab، روابط بین اهداف استراتژیک شرکت در کارت امتیازی متوازن در 6 لایه سطح‌بندی شدند. همچنین، به لحاظ قدرت نفوذ و میزان وابستگی، اهداف "افزایش سرمایـه‌گذاری جهت تکمیل طرح‌های کارآمد نیمه‌تمام در فولاد آلیـاژی" و "گسترش تعاملات میان صنعت فولاد آلیـاژی و مراکز علمی پژوهشی" به‌عنوان اثرگذارترین و اهداف " تقویت برند در بازارهای هدف اقتصادی"، " افزایش رضایت‌ مشتری" و "رشد سودآوری" به‌عنوان اثر پذیرترین اهداف شناسایی شدند. یافته‌های این پژوهش در عمل شرکت مذکور را قادر خواهد ساخت تا درک بهتری از روابط اهداف خود داشته باشد و برای نیل به اهداف و اولویت‌بندی و بودجه‌بندی آنها، آگاهانه‌ اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structural Leveling of strategic objectives in Iran Steel Alloy Company

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohebbi 1
  • Yaser Amiri 2
1 Assistant Prof., Department of Management, Meybod University, Meybod, Iran
2 MSc in Executive Management, Department of Management, Islamic Azad University - Yazd Branch
چکیده [English]

The purpose of the study is Leveling of strategic objectives in multiple layers in Iran Steel Alloy Company that multiple objectives are considered in each layer.Drawing the strategy map is done visually in the experimental space of organizations.With this method,the causal relationships between strategic objectives in the various layers is not entirely clear,and it is unclear which strategic objectives are interrelated.Therefore, it is essential providing an intellectual approach based on mathematics such as the ISM for drawing the strategy map.This research tries to determine the causal relationships between strategic objectives based on the four perspectives of BSC using Interpretative ISM for Iran Steel Alloy Company with studying past research and collecting valid information and conducting semi-structured interviews with industry elite. In order to improving the performance of the ISM approach, Matlab software was used to perform analyzes.The findings of this study showed by the use of the ISM and Matlab software, the relationships between strategic objectives are Leveled in 6 layers at the BSC. Also, in terms of the penetration power and dependency degree,the objectives of“Increasing investment to complete the half-finished efficient projects in alloy steel”,and“Expansion of interactions between steel industry and research centers” were identified as most effective objectives.The objectives of “Strengthening brand in economic target markets”,“Increased customer satisfaction”,“Grow Profitability” were identified as most impressionable objectives.The findings of this research in practice will enable the company to have a better understanding of the relationships of its objectives and to achieve its objectives,and the prioritize and budgeting objectives acts consciously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretative Structural M‌odeling
  • Balanced Scorecard
  • Strategy Map
  • Strategic Objectives