دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

ایوب احمدیان؛ سعید جعفری نیا