کلیدواژه‌ها = مدیریت پایدار منابع انسانی
شناسایی و سطح بندی مولفه های مدیریت پایدار منابع انسانی در صنعت بانکداری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

سعیده شیردل؛ حامد دهقانان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی حقیقی کفاش